Apprendre le Tìlàrì: Proverbes.

par © Lapouth-Créations (2009-2019

é kú mòngó, é kú mòngó;
ĝá kátí ĝá báğòndèlà mbízí!

Kú lòndé, nzóbókótó;
mpé kú bàndá nzóbókótó!

é kú mòngó, é kú mòngó;
ĝá kátí ĝá báğòndèlà mbízí!

Se connecter

Quelques proverbes ou vérités

1-tìngànà

Kú lòndé, nzóbókótó;
mpé kú bàndá nzóbókótó!.

2-tìngànà

Mfíká yàyòká ğá mbòngì;
úkwèngélé tákú dyà mpwànàkú!.

3-tìngànà

Mfíká yàyòká ğá mbòngì;
úkwèngélé dítákú dyà mpwànàkú!.

4-tìngànà

Kú lòndé, nzóbókótó;
mpé kú bàndá nzóbókótó!.

5-tìngànà

Kú lòndé, nzóbókótó;
mpé kú bàndá nzóbókótó!.

6-tìngànà

Wátìdì ná mènó;
dyà másàngú!

Suite des proverbes

é kà bwé, mwàná mùntú

Màbèngèlé!