Apprendre le Tìlàrì: Proverbes.

par © Lapouth-Créations (2009-2019Musiques Bákòngó:Tommy-Cosmo.

Musiques Bákòngó.

Analyse grammaticale du texte de la chanson.

disque_bossembo

Texte tìlàrì

  1. Mvùmbí1 í2bàtèlá3 mbòngó3, mpé567 bázìkìdí8!
  2. Mbèvó1 í2báfùngúdílá3 másúmú45 ìwásídì6
  3. è1 ngé2 , kátúlà lwàzà3 !
  4. Kátúlà1 lwàzà2 lwàkù3
  5. Bàmbútà1 zònzà2 bàtá3 zònzà4 !
  6. Mvùmbí1 í2bàtèlá3 mbòngó4, mpé567 bázìkìdí8!
  7. Mbèvó1 í2bàkwàmà3 fùngúdílá4 másúmú56 ìwásídì7

Analyse grammaticale du texte de la chanson.

L'analyse de la chanson,Ordonnance que je vous propose, sera axée sur deux points:

  1. J'ai commencé par retranscrire en tìlàrì littéraire l'extrait choisi(cf ci-dessus).
  2. Puis, j'ai fait une analyse grammaticale de l'extrait du texte, en tìlàrì, de la chanson de l'artiste Abraham Avellan du groupe Bossembo
  3. Pour acceder à l'analyse proposée, cliquez ici. Sachez que l'accès à cette analyse est réservée aux élèves ayant fait un don.

Quelques proverbes ou vérités

0-tìngànà

é kú mòngó, é kú mòngó;
ĝá kátí ĝá bágòndèlà mbízí!

1-tìngànà

Mfíká yàyòká ğá mbòngì;
úkwèngélé dítákú dyà mpwànàkú!.

2-tìngànà

Kú lòndé, nzóbókótó;
mpé kú bàndá nzóbókótó!.

3-tìngànà

Wátìdì ná mènó;
dyà másàngú!